inici
Notícies...
L´AGÈNCIA LOCAL DE L´ENERGIA PROMOU UNA MARATÓ ENERGÈTICA
[+ info]
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A LA LLAR
L´AGENCIA LOCAL D´ENERGIA PROMOU UNA MARATÖ PER REDUIR EL CONSUM A ...
[+ info]
[històric de notícies]
agenda 21 escolar
Experiències...

Informació sobre ajuts

Informació relacionada
ICAENEnllaç extern
IDAEEnllaç extern
És possible accedir a subvencions a:

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA PER AL 2016

Requisits dels edificis

Poden sol·licitar subvenció els edificis de tipologia residencial col·lectiva construïts abans del 1981 i que, com a mínim:
- Tinguin 8 habitatges·
- El 70% de la seva superfície construïda sobre rasant estigui destinada a habitatge (no computa la superfície en planta baixa si aquesta és d´ús diferent al d´habitatge)
- El 70% dels habitatges siguin el domicili principal dels seus propietaris o arrendataris.
Excepcionalment poden demanar subvenció edificis que no compleixin algun d´aquests requisits (consulteu les condicions particulars a l´Annex 1, apartat 4).

Tots els edificis han de disposar de l´Informe d´inspecció tècnica de l´edifici (IITE), el Certificat d´eficiència energètica i una avaluació de les condicions bàsiques d´accessibilitat, segons model normalitzat.

Objecte:

- Obres de conservació
Obres de conservació: dels fonaments, l´estructura i les instal·lacions dels edificis. També es subvencionen obres de conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeres en edificis catalogats i, en edificis no catalogats, sempre que aquestes obres de conservació s´executin simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l´edifici.
Les obres han d´estar associades a la reparació de deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus a l´Informe d´inspecció tècnica de l´edifici (IITE).

- Actuacions per la millora de la qualitat i sostenibilitat de l´edifici:

a) Millores a l´envolvent tèrmica de l´edifici, per reduir la demanda energètica de calefacció.
b) La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d´aigua calenta sanitària i ventilació per l´acondicionament tèrmic o l´increment de l´eficiència energètica dels elements existents.
c) La instal·lació d´equips de generació o d´equips que permetin la utilització de les energies renovables com l´energia solar, biomassa o geotèrmia que permetin reduir el consum d´energia convencional tèrmica o elèctrica de l´edifici.
d) La millora de l´eficiència energètica de les instal·lacions comuns en ascensors, il·luminació de l´edifici o de la parcel·la, mitjançant la substitució d´aquelles làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic.
e) Mecanismes que puguin afavorir l´estalvi de l´aigua, així com sistemes que puguin que permetin la reutilització de les aigües grises i pluvials.

Per poder optar a una subvenció d´aquest grup és obligatori realitzar com a mínim una de les tres primeres actuacions (millora de l´envolvent tèrmica, de l´eficiència de les instal·lacions tèrmiques o incorporació d'energies renovables), de manera que s'aconsegueixi una reducció d´almenys un 30% de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de l´edifici respecte la seva situació inicial

- Actuacions per a la millora de l´accessibilitat:
Instal·lació d´ascensors, remuntadors, rampes, productes de suport, elements d´informació, dispositius de comunicació entre els habitatges i l´exterior, etc.

Període:

S´estableixen els següents terminis per la presentació de les sol·licituds:

a) Per sol·licituds d´ajuts vinculades a concurrència publica competitiva, es va iniciar el 28 de maig de 2015 i finalitza el 30 de juny de 2016.

b) Per sol·licituds d´ajuts subjectes a concurrència publica no competitiva
s´inicia el dia 28 de maig de 2015 i finalitza el 30 de setembre de 2016. En aquest grup s´inclouen les actuacions relatives a l´estat de conservació dels fonaments, l´estructura i les instal·lacions de l´edifici que poden representar un risc per a la seguretat de les persones, i les millores d´accessibilitat quan a l´edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys


Quantia màxima:

· 11.000 €/habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local
· L´import màxim de l´ajut per l´edifici no pot superar el 35% del cost subvencionable. L´ajut excepcionalment podria ser del 50% per aspectes d´accessibilitat.
· Aquests preus es poden incrementar un 10% en edificis catalogats


Tramitació:

Els documents necessaris per cursar les sol·licituds les podeu trobar al portal TRÀMITS GENCAT: http://tramits.gencat.cat/es.

Accés a la presentació de la convocatòria d'ajuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. convocatoria


Enllaç pagina IDAE

ICAEN (Institut Català d´Energia)
Aquesta institució concedeix subvencions en matèria d´estalvi, eficiència energètica i aprofitament de recursos energètics renovables.
Al costat trobaràs l'enllaç a la seva pàgina.

Enllaç pagina ICAEN

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) Aquest és un organisme del Ministeri d'Industria, Turisme i Comerç que té com a objectius promoure a Espanya l´eficiència energètica i l´ús racional de l'energia, i també donar suport a la diversificació de les fonts per abastir i impulsar l´ús de les energies renovables.

Al costat trobaràs l'enllaç a la seva pàgina

http://www.idae.es/index.asp?subvenciones/subvenciones_ultimas.as
Agència Local de l'Energia
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

C/Bonaire 1
Tel.: 93 814 00 00. Fax: 93 814 24 25
http://www.vilanova.cat · energia@vilanova.cat
disseny + programació web: meddia